ANBI

ANBI informatie

Hier vindt u een overzicht van alle relevante ANBI informatie m.b.t. Fonds de Gavere. Specifieke plannen en financiƫle stukken worden aangeboden als download (PDF).

Officiƫle naamgeving

Stichting Fonds de Gavere

KVK nummer

41001173

RSIN nummer

3470660

Contactgegevens

Adres secretariaat

info@fondsdegavere.nl

Doelstelling

  1. het ondersteunen van organisaties die werkzaam zijn ten behoeve van de volksgezondheid in het algemeen en ten behoeve van de verzorging en verpleging in de thuissituatie of thuisvervangende situatie van bewoners van de provincie Friesland in het bijzonder, met dien verstande dat in de ondersteuning- indien redelijkerwijs mogelijk- bijzondere aandacht wordt gegeven aan tuberculose danwel een daarmee redelijkerwijs te vergelijken of daaraan redelijkerwijs gelijk te stellen aandoening of ziekte, zulks ter beoordeling en bepaling door het bestuur;
  2. het onderhouden van de graven van de heer Klaas de Gavere, mevrouw Aaltje van der Zijpp en de heer Samuel de Gavere te Molkweren, de graven van de heer Samuel Philippus de Gavere en mevrouw Wikjen van der Hem te Wirdum, het graf van de heer Pieter Nannes van der Zijpp te Warns en het graf van de heer G. van Schouwen en zijn echtgenote te Terband en
  3. al hetgeen tot het hiervoor gestelde bevordelijk of dienst is, alles in de ruimste zin.

Beloningsbeleid

Er is geen beloningsbeleid voor de bestuursleden en het secretariaat m.u.v. een vergoeding van de gemaakte reiskosten. De vermogensbeheerder, accountant en rentmeester dienen een factuur in voor verleende diensten.

Beleidsplan

Download het beleidsplan als PDF
(update februari 2019)

Bestuurssamenstelling

Bekijk de samenstelling van het bestuur

Publicatieplicht ANBI Vermogensfondsen 2023

Activiteiten

Minimaal 2x per jaar komt het bestuur in vergadering bijeen ter bespreking / beoordeling van ingediende subsidie-aanvragen en ter behandeling van bestuurszaken waaronder:

  • het zich laten informeren door de vermogensbeheerder aangaande de stand van zaken van het vermogen van de Stichting
  • het zich laten informeren door de rentmeester aangaande de stand van zaken m.b.t. pachtcontracten/pachters
  • tweejaarlijks contact met de pachters middels een bezoek aan de pachters
  • het jaarlijks bespreken van de jaarrekening met de accountant